هنر

هر كسي ذوق و احساساتش رو در يه كاري نشون ميده.
من ذوق و احساساتم رو در گوشواره هاي دستسازم نشون ميدم. براي من نشستن و گوشواره ساختن، مثل نقاشيست كه روبروي بومش ميشينه، قلموي نقاشيش رو بدست ميگيره و تابلويي رو خلق ميكنه. براي نقاش ما خلاقيت پاياني نداره.
من هم بعنوان يه هنرمند كوچولو شما رو به ديدن تابلوي خلاقيتم دعوت ميكنم.